Privacy Statement


Uw gegevens zijn bij ons veilig. Dit is geregeld conform de wet AVG. Hoe wij dit doen:

Saldo Bewindvoering gevestigd aan Overwegwachter 4, 3034 KG Rotterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Toepassing
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons vertrekt. Wij hechten een groot belang aan de privacy van onze cliënten en behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomsten de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Saldo Bewindvoering is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerktin overeenstemming met de AVG. In deze privacy verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Saldo Bewindvoering verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten als fiancieel zorgverlener en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres van een websitebezoeker
 • Bankrekeningnummer

Saldo Bewindvoering verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u

 • Burgerservicenummer
 • Salaris-of uitkering- of pensioengegevens
 • Vermogens-of schuldengegevens
 • Overige persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitoefenen van onze werkzaamheden

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Saldo Bewindvoering verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Wij vertegenwoordigen u op grond van de beginselen in art. 1:431 BW 1 e.v. in en buiten rechte in het beheer van uw vermogensrechtelijke belangen. Het is onze wettelijke taak om uw zaken op juiste wijze te beheren. Dit beheer en behartiging is slechts dan mogelijk indien wij over uw persoonlijke en vermogensrechtelijke gegevens beschikken
 • Het afhandelen van uw betaling is hierin een van onze wettelijke taken
 • Saldo Bewindvoering verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening.

Geautomatiseerde besluitvorming
Saldo Bewindvoeirng neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of-systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld de medewerker van Saldo Bewindvoeirng) tussen zit. Saldo Bewindvoeirng gebruikt de volgende computerprogramma’s of- systemen:

Software
Onview software, voor het beheren van uw gegevens, het administratief kunnen verwerken van uw privé administratie en voorts het kunnen verrichten van betalingen en het afleggen van verantwoording aan zowel de cliënt als aan de Rechtbank.

Hostnet voor archief, voor digitale opslag van alle cliëntgegevens en diens correspondentie met derden. voor de uitvoer van operationele zaken als wettelijk vertegenwoordiger van natuurlijke processen, zoals verzending van email, aan derden.

Microsoft Office, voor de uitvoer van operationele zaken als wettelijk vertegenwoordiger van natuurlijke processen, zoals verzending van email, aan derden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Saldo bwindvoering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende (categoriën) van persoonsgegevens:

In zaken waartin wij optreden als uw wetteijk vertegenwoordiger bewaren wij uw persoonlijke gegevens voor de duur van 7 jaren.

In zaken waarin het bescherminsgbewind of andere maatregel wordt opgeheven bewaren wij de adminsitratie voor de duur van 7 jaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Saldo Bewindvoering verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersoverenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Saldo Bewindvoering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassenof verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Saldo Bewindvoering en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, in te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@saldobewindvoering.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage dor u is gedaan, vargen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Saldo Bewindvoering wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Saldo Bewindvoering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik , neem dan telefonisch contact met ons op of via info@saldobewindvoering.nl